Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zakres działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luzinie

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się.

W oparciu o sporządzoną (lub posiadaną już diagnozę), powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Dziecka pod kierunkiem dyrektora poradni opracowuje - w porozumieniu z rodzicem - zindywidualizowany Plan Wspomagania Rozwoju. Ustala częstotliwość i rodzaj zajęć odpowiadających zdiagnozowanym deficytom/potrzebom dziecka, wybranych z poniższej listy. Udział w programie podstawowym jest bezpłatny.

Zajęcia dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania

Zajęcia usprawniające rozwój psychoruchowy dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania

 • zajęcia dla dzieci od 3 r.ż. do momentu rozpoczęcia nauki w szkole
 • prowadzone w formie zabawowej z wykorzystaniem różnorodnych metod dopasowanych do potrzeb i możliwości grupy uczestników
 • zajęcia m.in. obejmują: stymulację polisensoryczną, pobudzanie i stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, motorycznego, społecznego, umiejętności samoobsługi, orientacji i poruszania się w przestrzeni
 • celem zajęć jest zmniejszenie ryzyka opóźnień rozwojowych i zapobieżenie niepowodzeniem szkolnym
 • zajęcia w formie grupowej z możliwością udziału rodzin

Terapia pedagogiczna

 • Zajęcia w grupach do 3 osób przeznaczone dla dzieci od 5 r. ż.
 • Przeznaczona dla dzieci: - z nieharmonijnym rozwojem poznawczym; - deficytem funkcji percepcyjno-motorycznych; - z niepowodzeniami szkolnymi; - mających trudności w nauce czytania, pisania, liczenia; - z odroczonym obowiązkiem szkolnym; - ze specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia; - ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia logopedyczne

 • Zajęcia w grupach do 3 osób przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.
 • Celem zajęć jest: - kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi; - stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy; - doskonalenie wymowy już ukształtowanej; - usprawnianie techniki czytania i pisania; - wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Socjoterapia

 • Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży – uczniowie klas I-III, IV-VI, gimnazjum,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, dzieci mających problemy w relacjach rówieśniczych i w kontakcie z dorosłym,
 • Istotą socjoterapii jest głównie realizacja celów terapeutycznych, czyli organizowanie takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych.

Diagnoza w kierunku dysleksji

 • Badania w kierunku dysleksji rozwojowej uczniów szkół podstawowych
 • Prawo oświatowe daje obecnie dzieciom z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się możliwość częściowego przynajmniej zrównania szans edukacyjnych z rówieśnikami.
 • Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zobowiązuje nauczycieli do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami
 • Pisemna opinia jest gotowa do odbioru w przeciągu kilku dni

Warsztaty psychologiczne dla osób poszukujących pracy

 • Grupowe zajęcia dla osób dorosłych
 • Celem warsztatów jest ułatwienie powrotu do pracy osobom długotrwale bezrobotnym oraz wsparcie osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem
 • Proponowane moduły tematyczne: umiejętności psychospołeczne, motywacja a sprawność działania, zarządzanie stresem, aktywne metody poszukiwania pracy
 • Program warsztatów jest przygotowany na bazie długoletnich doświadczeń, które udało się zdobyć dzięki współpracy z KCE Vademecum w Kościerzynie

Coaching indywidualny

 • Coaching jest przeznaczony dla osób, które chcą zobaczyć siebie z wielu perspektyw. Będzie szczególnie pomocny dla tych. którzy chcą ustalać konkretniejsze cele oraz optymalizować swoje działania.
 • Głównym celem coachingu jest pomoc ludziom w obiektywnym ustaleniu, gdzie znajdują się w chwili obecnej, a gdzie chcą znaleźć się w przyszłości
 • Coaching to relacja coacha z klientem, a przestrzeń tej relacji stwarza możliwość poszerzania świadomości klienta, dokonywania zmian, doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • Coaching to odblokowanie potencjału człowieka w celu maksymalizowania jego działań; nie polega na tym, by uczyć kogoś, ale pomóc mu się uczyć

Konsultacje i pomoc psychologiczna

Doradztwo edukacyjne i zawodowe w oparciu o szczegółowa diagnozę preferencji oraz predyspozycji zawodowych z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb lokalnego rynku pracy Szkolenia dla: osób, placówek oświatowych (kadry przedszkoli i szkół) oraz firm.

Opinie wydawane przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną w Luzinie są honorowane przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) (art. 82); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).